Mūsu skolas ikdiena

Skolas ikdiena sākas pirms plkst. 8 00 kad pirmie skolēni ierodas skolā un izmanto laiku spēlēm, sporta aktivitātēm vai kādam darbam. Par darbu saucam ikdienas mācību plānu.

Mācības sākas plkst. 8.30 ar kopīgu apli, kurā draudzīgā atmosfērā skolotāji un bērni iepazīstina ar aktuālitātēm, dzied Dieva pielūgšanas dziesmas. Katram ir iespēja pateikties Dievam par jauno dienu un lūgt gudrību un vadību darāmajos darbos.

Pēc apļa sākas radošais darba process. Tas tiek organizēts ar iknedēļas plāna palīdzību, kuru katra klase saņem pirmdienā. Šajā plānā ir atspoguļoti paredzamie nedēļas darbi. Skolēni mācās individualizēti, pāros, grupās, jaukta vecuma grupās. Tas atkarīgs no izvirzītajiem mērķiem. Ja plānots izveidot projektu, pirms darba uzsākšanas kopīgi tiek izvirzīti kritēriji, mērķi, pēc kuriem bērni strādā un kas tiek pielāgoti gan mācību priekšmetam, gan attiecīgajam vecumposmam. Skolotāji palīdz ar informācijas meklēšanu, kā arī attiecīgo prasmju apgūšanu.

Jaunās tēmas apgūst mazās grupās pa vecumposmiem skolotāju, dažkārt citu skolēnu vadībā.

Skolēni jau no 1. klases tiek virzīti uz pašvadītās mācīšanās prasmju pielietošanu.

Visās klasēs tiek izmantoti daudzveidīgi mācību materiāli – M.Montessori didaktiskie materiāli, darba burtnīcas, dažādu autoru mācību grāmatas, enciklopēdijas un citi materiāli.

1. un 2. klases skolēni ikdienas darba procesā strādā vienā telpā, 3. – 4. un 5. – 6. klases skolēni mācās atsevišķi. Nelielais bērnu skaits katrā klasē ļauj pievērst uzmanību katram bērnam un veltīt personīgu laiku, ja tas nepieciešams.

Skolā nav zvanu stundu sākuma un beigu noteikšanai. Šādu sistēmu esam ieviesuši no pirmās skolas pastāvēšanas dienas, lai diena būtu pēc iespējas harmoniskāka un bērniem būtu iespēja netraucēti koncentrēties uzsāktā darba plāna realizēšanai. Dienas sākumā tiek noteikts minimālais darbu apjoms, kas katram bērnam dienas laikā būtu paveicams. Tie ir dažādi uzdevumi latviešu, krievu un angļu valodās, matemātikā, sociālajās un dabas zinībās. Piektdienas saucam par radošajām dienām ar mājturības, kulinārijas, mākslas, rokdarbu un citām aktivitātēm.

Bērni mācās plānot līdz ceturtdienas pēcpusdienai pabeigt pamatpriekšmetu plānu.

Angļu valoda, mūzika, sports tiek organizēti pa klašu grupām. Uz šīm nodarbībam bērni tiek uzaicināti, atstājot pamatklasi.

Sporta stundas notiek svaigā gaisā. Vienu reizi nedēļā skolēniem sporta stundas notiek K.Barona Sporta kvartālā,  reizi mēnesī tur ir iespēja spēlēt futbolu.

Skolā cenšamies strādāt bez mājas darbiem. Visu plānoto bērni cenšas pabeigt skolā. Tiem, kas pavada skolā laiku līdz pusdienām, dažkārt nākas ņemt līdzi kādu darbu.