Par mums

Skola savu darbību uzsākusi 2013.gada 1. septembrī ar nosaukumu “Rīgas Kristīgā sākumskola”. 2018. gadā skola tika pārdēvēta par “Rīgas Kristīgo pamatskolu”, īstenojot pamatizglītības programmu Nr. 21011111. Skola ir privāta izglītības iestāde un ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditēta.

Skolas darbības mērķis:

  1. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, ievērojot kristīgās ētikas un morāles principus.
  2. Nodrošināt katra skolēna iespēju attīstīt savu garīgo, intelektuālo, sociālo un fizisko potenciālu, neraugoties uz katras personības individuālajām īpatnībām, atšķirīgo iepriekšējo sagatavotību un attīstības līmeni.
  3. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātiju.

Izglītības kvalitāte ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem iestādē.

Skolas telpās un apkārtnē, drošā un sakārtotā vidē, ir radīti apstākļi, lai katrs izglītojamais justos labi un varētu apgūt nepieciešamās zinības. Nelielais bērnu skaits nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, lai ikviens uzdevumu paveiktu pēc savām spējām un ar vislabākajiem sasniegumiem. Skolas ikdienas darbs skolēniem un pedagogam sagādā lielu gandarījumu un vēlmi attīstīties. Mācību procesā tiek izmantoti praktiski eksperimenti, Marijas Montesori pedagoģiski didaktisko materiālu un dažādi informācijas avoti.

Papildus darbam klasē un tuvākajā apkārtnē, skolēni apmeklē muzejus, bibliotēku, sporta, kultūras pasākumus un koncertus, sadarbojas ar privātām, valsts un pašvaldības institūcijām. Skolēni sadarbojas ar pirmsskolas “Knābis” audzēkņiem.

Skola sadarbojas ar citām skolām Latvijā, piemēram, Jūrmalas Alternatīvo skolu, dažādām privātām skolām Latvijā, Norvēģijā, Vācijā, Polijā, Zviedrijā un Lielbritānijā. Tāpat turpinām meklēt sadarbības iespējas plašāk.

Pēc stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības, kuru laikā bērni pabeidz iesāktos darbus.

Katru dienu skolēni dodas svaigā gaisā. Skola cieši sadarbojas ar katru skolēna ģimeni. Vecāki iesaistās mācību darbā un palīdz organizēt ekskursijas un organizē apmācības nodarbības dažādās jomās.

Skola iesaista vecākus mācību materiālās bāzes pilnveidošanā, talkās un dažādos labdarības pasākumos.

Skolā ir izveidojušās stabilas  tradīcijas un kopīga svētku svinēšana. Katru mēnesi skolēni gatavo dažādus pasākumus. Septembrī lielākie no svētkiem ir Tētu diena, oktobrī – Ražas svētki. Tajos skolēni uz ielas pārdod pašu gatavotus gardumus un dažādus rokdarbus. Ziemassvētki tiek svinēti baznīcā. Ziemā Brīvdabas muzejā tiek organizētas Ziemas Olimpiskās spēles. Pavasarī lielisku pēcpusdienu skolēni pavada kopā ar vecvecākiem. Maijā īpaši atceramies mūsu māmiņas. Par tradīciju kļuvusi vasaras sākumā organizētā skolēnu nometne, kurā vairākas dienas aktīvi pavada laiku lauku mājās.